1. EMO Hannover

   16. September - 21. September
  2. Ältere Menschen und Digitalisierung – Please Mind the Gap!

   27. September - 29. September
  3. CMTS Canadian Manufacturing Technology Show Toronto

   30. September - 3. Oktober
  4. Recycling und Upcycling an der Hochschule Merseburg

   3. Oktober
  5. Deutscher Maschinenbau-Gipfel 2019

   15. Oktober - 16. Oktober